Doorgaan naar hoofdcontent

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief voortgang stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie

Kamerbrief voortgang stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over een aantal onderwerpen in verband met de stimulering van hernieuwbare energie en andere vormen van CO2-reductie. Hij gaat onder meer in op de realisatie van projecten met een SDE+-beschikking, het gebruik van zwavelhexafluoride in windturbines, en enkele onderwerpen rond de SDE++.
Lees verder

Kamerbrief invulling motie Sneller c.s. over Maatschappelijke Kosten Baten Analyse
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat, een rapport met daarin een evaluatie van de Algemene Leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) vanuit het concept brede welvaart. Dit is een invulling van een motie van 3 oktober 2019. In deze brief geeft minister Hoekstra de belangrijkste conclusies en aandachtspunten uit het rapport en sluit hij af met de vervolgacties.
Lees verder

Bijlage 1 Rapport Maatschappelijke Kosten Baten Analyse en de Monitor Brede Welvaart & SDG's
Lees verder

Kamerbrief over geannoteerde agenda videoconferentie informele Raad voor Consumentenbescherming
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over de geannoteerde agenda videoconferentie informele Raad voor Consumentenbescherming.
Lees verder

Kamerbrief over resultaten 2019 meerjarenafspraken energie-efficiëntie MJA3 en MEE
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de behaalde resultaten in 2019 van de convenanten Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE) en Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie 3 (MJA3).
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het artikel NAM wil productiewater Schoonebeek injecteren in Drentse gasvelden
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het artikel 'NAM wil productiewater Schoonebeek injecteren in Drentse gasvelden'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over investeringsaftrek windenergie op zee
Minister Wiebes beantwoordt vragen over de investeringsaftrek voor aardolie- en aardgasprojecten, en of deze ook voor windenergie op zee geldt.
Lees verder

Uitstelbrief over beantwoording vragen over bericht 'Vergoeding lekke mestkelders, 'lachertje'
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief over de beantwoording van de vragen over het bericht 'Vergoeding lekke mestkelder 'lachertje'.
Lees verder

Ramingstoelichting bij het wetsvoorstel afbouw salderingsregeling incl certificering van het CPB
Lees verder