vrijdag 1 juli 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: 22265711.Bijlage 1 AMvB samenwerking IMG-NCG onder Tijdelijke wet Groningen (2)

22265711.Bijlage 1 AMvB samenwerking IMG-NCG onder Tijdelijke wet Groningen (2)
Lees verder

Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Tijdelijke wet Groningen in verband met de afstemming tussen de uitvoering van de versterking en de vergoeding van schade (Kamerstuk 35603)
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Tijdelijke wet Groningen in verband met de afstemming tussen de uitvoering van de versterking en de vergoeding van schade (Kamerstuk 35603).Een gelijkluidende brief is gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
Lees verder

Afbouw salderingsregeling
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert, mede namens de Staatssecretaris van Financiƫn - Fiscaliteit en Belastingdienst, over de afbouw van de salderingsregeling. Daarbij stuurt hij de Kamer het geactualiseerde TNO-onderzoek, waarin het effect van de voorgestelde afbouw op de terugverdientijden in kaart wordt gebracht.
Lees verder

Beslisnota
Lees verder

CPB Certificering budgettaire raming nota van wijziging wetsvoorstel
Lees verder

Voorstel van wet tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers (Kamerstuknummer 35594)
Minister Jetten (Klimaat en Energie) biedt de Tweede Kamer de nota van wijziging inzake twee wetten aan, ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het artikel 'Interesse in kerncentrales groeit, maar waar zijn de nucleaire specialisten'
Minister Jetten (Klimaat en Energie) beantwoordt, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Kamervragen over het artikel 'Interesse in kerncentrales groeit, maar: waar zijn de nucleair specialisten?'. De leden Erkens en Van der Woude (beiden VVD) hebben de vragen gesteld.
Lees verder

Brief over acties die zijn ingezet om uitvoering te geven aan het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie
Minister Jetten (MKE) informeert de Tweede Kamer betreffende acties die zijn ingezet om uitvoering te geven aan het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie. Naar de Eerste Kamer is een gelijkluidend exemplaar gestuurd.
Lees verder

Verzamelbrief SDE++
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de SDE++ en de Subsidieregeling Coƶperatieve Energieopwekking.
Lees verder