dinsdag 12 juli 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Motie Energy Charter Toezegging appreciatie van de onderhandelingen Energy Charter Ve...

Motie Energy Charter Toezegging appreciatie van de onderhandelingen Energy Charter Verdrag
Minister Jetten (Energie en Klimaat) informeert de Tweede Kamer over de kernpunten van het onderhandelingsresultaat van de modernisering van het Energie Handvest Verdrag (ECT) en gaat hij in op de aangenomen motie van de Tweede Kamerleden Teunissen, Leijten en Kröger omtrent dit verdrag.
Lees verder

Beleidsinstrumentarium ten behoeve van de borging van het vestigings- en investeringsklimaat, maatschappelijke langetermijnwaardecreatie en nationale veiligheid
Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over de Beleidsinstrumentarium ten behoeve van de borging van het vestigings- en investeringsklimaat, maatschappelijke langetermijnwaardecreatie en nationale veiligheid.
Lees verder

Zomerbrief Maatwerk
Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de Zomerbrief Maatwerk, waarbij ze ingaat op de kansen en uitdagingen voor de Nederlandse industrie ten aanzien van de verduurzamingsopgave.
Lees verder

TK Schade afhandeling wateroverlast juli 2021
Ministers Yeşilgöz-Zegerius (JenV), Adriaansens (EZK) en Staghouwer (LNV) informeren de Tweede Kamer over een aantal aspecten van de  wateroverlast in de zomer van 2021, zoals stappen van het kabinet om het financiële leed te verzachten en afhandeling door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) van aanvragen om een tegemoetkoming in de schade.
Lees verder

Kamerbrief rechtsbescherming gedupeerden kinderopvangtoeslag, uithuisplaatsingen en gaswinning
Minister Weerwind (Rechtsbescherming) meldt de Tweede Kamer wat hij kan doen om de rechtsbescherming van gedupeerde burgers van de kinderopvangtoeslagaffaire, van de uithuisplaatsingen van minderjarige kinderen door de kinderopvangtoeslagaffaire en van de gaswinning in Groningen beter te borgen.
Lees verder

Kamerbrief over integrale aanpak online fraude
Ministers Yeşilgöz-Zegerius (JenV), Kaag (Financiën), Adriaansens (EZK) en Weerwind (Rechtsbescherming) geven een overzicht van bestaande initiatieven en aanvullende stappen die in het afgelopen half jaar zijn gezet door publieke en private partners om online fraude tegen te gaan. Verder blikken zij vooruit naar de verdere invulling ervan.
Lees verder

Stand van zaken Nationaal Groeifonds
Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over Stand van zaken Nationaal Groeifonds.Een gelijkluidende brief is ook naar de Eerste Kamer.
Lees verder

Beantwoording vragen over de productie van groen gas uit niet-biogene stromen
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over Beantwoording vragen over de productie van groen gas uit niet-biogene stromen.De vragen zijn gesteld door de leden Erkens (VVD) en Bontenbal (CDA).
Lees verder

Antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg Stand van zaken onderzoek naar autorisatiebeheer Handelsregister
Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over de antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg Stand van zaken onderzoek naar autorisatiebeheer Handelsregister.De vragen gesteld door de leden van de VVD-fractie, D66-fractie en de SP-fractie.
Lees verder