vrijdag 3 december 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Antwoorden op Kamervragen over herstart waterinjectie in Rossum (Twente)

Antwoorden op Kamervragen over herstart waterinjectie in Rossum (Twente)
Minister Blok (EZK) geeft antwoord op vragen over herstart waterinjectie in Rossum (Twente). Het Tweede Kamerlid Van Kröger (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Kamerbrief over verkenning aanlanding wind op zee 2030
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius(EZK) informeert de Tweede Kamer over het starten van ruimtelijke procedures voor het aan land brengen van windenergie door middel van stroomkabels vanuit de in het aanvullend ontwerp Programma Noordzee aangewezen windenergiegebieden.
Lees verder

Kamerbrief over periodiek onderzoek CBS naar familiebedrijven
Minister Blok informeert de Tweede Kamer over periodiek onderzoek CBS naar familiebedrijven.
Lees verder

Bijlage 2. Overprogrammering en impact energieprijzen op de SDE++-reserves
Bijlage horende bij kamerbrief over het Verloop SDE++ 2021, openstelling SDE++ 2022 en voorstel aanpassing SDE++ per 2023.Bijlage 2. Overprogrammering en impact energieprijzen op de SDE++-reserves.
Lees verder

Bijlage 1: Technische uitwerking aanpassing SDE++ 2023
Behorende bij kamerbrief over het Verloop SDE++ 2021, openstelling SDE++ 2022 en voorstel aanpassing SDE++ per 2023.Bijlage 1: Technische uitwerking aanpassing SDE++ 2023.
Lees verder

Kamerbrief over Verloop SDE++ 2021, openstelling SDE++ 2022 en voorstel aanpassing SDE++ per 2023
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius informeert de Tweede Kamer over het Verloop SDE++ 2021, openstelling SDE++ 2022 en voorstel aanpassing SDE++ per 2023.
Lees verder

Kamerbrief over vertrouwelijke inzage subsidiebesluit vrijwillige sluiting kolencentrale
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (Economische Zaken en Klimaat - Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de mogelijkheid tot vertrouwelijke inzage in het subsidiebesluit vrijwillige sluiting kolencentrale.
Lees verder

Kamerbrief over monitoringsresultaten Addendum 9 PJ energiebesparing
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK – Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de resultaten over 2020 van het Addendum op het convenant Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE). Met de deelnemers aan MEE-convenant zijn twee aparte resultaatsafspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Addendum 9 PJ. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) monitort jaarlijks de voortgang op de resultaatsafspraken.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over het toepassen van een milieueffectrapportage voorafgaand aan het vaststellen van de besluitvorming rondom de Regionale Energie Strategieën
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) geeft antwoord op vragen het toepassen van een milieueffectrapportage voorafgaand aan het vaststellen van de besluitvorming rondom de Regionale Energie Strategieën. Het Tweede Kamerlid Dassen (Volt) heeft de vragen gesteld.
Lees verder