donderdag 14 oktober 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Nota van wijziging van wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energ...

Nota van wijziging van wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong
Lees verder

Nota naar aanleiding van het verslag voorstel van Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong
Regels omtrent garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare bronnen.
Lees verder

Kamerbrief over rapport 'Dutch Wood Pellet Imports - Is Dutch Biomass Burning Contributing to Forest Loss in Baltic States?'
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het rapport 'Dutch Wood Pellet Imports - Is Dutch Biomass Burning Contributing to Forest Loss in Baltic States?'
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over herkomst biomassa
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over de herkomst van biomassa. De Tweede Kamerleden Van Raan (PvdD) en Thijssen (PvdA) hebben deze vragen gesteld.
Lees verder

Kamerbrief over voortgang uitrol windenergie op zee en vormgeving vergunningverlening kavels VI en VII windenergiegebied
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de uitrol van windenergie op zee en over de voorgenomen aanpak van de vergunningverlening voor de windparken op kavels VI en VII in het windenergiegebied Hollandse Kust (west).
Lees verder

Kamerbrief nadere informatie CO2-heffing industrie
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de CO2-heffing voor de industrie, het ingroeipad binnen deze heffing, de relatie tot corona en de verwachte ontwikkeling de komende jaren.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over Europese Missie voor 100 klimaat neutrale steden tegen 2030
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over de Europese Missie voor 100 klimaat neutrale steden tegen 2030. De Tweede Kamerleden Bontenbal, Van Dijk en Peters (allen CDA) hebben deze vragen gesteld.
Lees verder

Implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming
Lees verder

Kamerbrief over Veegbrief SDE++
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (Economische Zaken en Klimaat – Klimaat en Energie) informeert de Tweede en Eerste Kamer over de uitkomsten van de SDE++-ronde 2020, de stand van zaken rondom de doelstelling van 35 TWh hernieuwbare elektriciteit op land, de uitkomsten van een tweetal onderzoeken naar de brandveiligheid en de verzekerbaarheid van zon-PV en de een update omtrent de onverschuldigde subsidiebetalingen voorjaar 2021. Daarnaast besteed zij in deze brief aandacht aan een achttal moties en toezeggingen.
Lees verder