donderdag 22 april 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Overzicht voorgestelde aanvullende maatregelen klimaatopgave

Overzicht voorgestelde aanvullende maatregelen klimaatopgave
Overzicht van maatregelen die belanghebbenden hebben aangedragen als aanvulling op de maatregelen in het rapport 'Bestemming Parijs: Wegwijzer voor klimaatkeuzes 2030, 2050' van de studiegroep Invulling klimaatopgave Green Deal.
Lees verder

Kamerbrief uitvoering motie Sienot-Dik-Faber
Minister Van 't Wout meldt de resultaten van de uitvoering van de motie Sienot-Dik-Faber. Deze motie verzoekt het kabinet om de onafhankelijke studiegroep Invulling Klimaatopgave Green Deal voorstellen op te laten halen bij alle partners van het Klimaatakkoord die bijdragen aan 55% CO2-reductie in 2030.
Lees verder

Conceptvoorstel ontwikkeling kader gedragsinterventies bij klimaatmaatregelen
Voorstel voor de ontwikkeling van een gezaghebbend, gedragswetenschappelijk, beleidsondersteunend kader om het maatschappelijk draagvlak en de effectiviteit van klimaatmaatregelen te vergroten en mogelijk relevante gedragsinterventies te signaleren.
Lees verder

Voorstel ophoging jaarverplichting hernieuwbare energie in transport
Voorstel tot ophoging van de jaarverplichting hernieuwbare energie voor vervoer.
Lees verder

Kamerbrief over evaluatie Opslag Duurzame Energie en toekomstverkenning ODE
Minister Van 't Wout stuurt de Tweede Kamer de eindrapporten van de evaluatie van en toekomstverkenning over de Opslag Duurzame Energie (ODE).
Lees verder

Kamerbrief over transportcapaciteit op het elektriciteitsnet
Minister  van 't Wout informaeert de Tweede Kamer over transportcapaciteit op het elektriciteitsnet.
Lees verder

Antwoorden op schriftelijke vragen over de kaalkap van bossen voor biomassa
Minister Van 't Wout stuurt de Tweede Kamer antwoorden op vragen over de kaalkap van bossen voor biomassa.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over uitfaseren subsidies voor houtige biomassa
Minister Van 't Wout beantwoordt vragen over het rapport 'Advies uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen' van het Planbureau voor de Leefomgeving.
Lees verder

Kamerbrief evaluatie programma Smart Industry
Staatssecretaris Keijzer deelt de uitkomsten van de evaluatie van het programma Smart Industry.
Lees verder